Cytaty


    prof. dr Péter Arató członek rzeczywisty Węgierskiej Akademii Nauk,
profesor zwyczajny Budapeszteńskiego Uniwersytetu Nauk Technicznych i Ekonomicznych.


" A hatvanas évek elején a KGST-n belül is elkezdtek számítógépet gyártani a Szovjetunióban és Lengyelországban. Az egyetem vásárolt egy ODRA-1013-as lengyel gépet, amelynek operatív memóriája még mágnesdob volt.
Lantos Béla professzorral - aki akkor még szintén tanársegéd volt - kiküldtek bennünket Lengyelországba, az ELWRO gyárba egy három hónapos számítógép-karbantartói, -javítói tanfolyamra. Nagy élmény volt és nagy újdonság.
Így ismerhettük meg az akkor még germánium tranzisztorokból felépülő számítógép működését."


" Na poczštku lat szeœćdziesištych również w krajach RWPG Zwišzku Radzieckim i Polsce rozpoczęto produkcję komputerów. Uniwersytet kupił polskš maszynę ODRA-1013, posiadajacš pamięć operacyjnš jeszcze na bębnie magnetycznym
Wraz z profesorem Béla Lantosem - w owym czasie również asystentem - zostaliœmu wysłani do Polski, do zakładu ELWRO na trzymiesięczny kurs obsługi technicznej maszyn matematycznych.
Było to dla nas wielkie przeżycie i wielka nowoœć.
Tak poznaliœmy działanie komputera wówczas zbudowanego jeszcze na tranzystorach germanowych."    dr Pál Jékel pracownik naukowy Uniwersytetu Lajosa Kossutha w Debreczynie, założyciel i kierownik Uniwersyteckiego Oœrodka Obliczeniowego.


"A számítástechnika oktatásához csak 1967-ben kaptunk - az ország felsofokú oktatási intézményei között az elsők között - számítógépet ( lengyel gyártmányú ODRA-1013 )."
"Az abban az időben is kis-közepes nagyságú számítógépet az oktatáson kívül az egyetem számítástechnikai feladatainak megoldására használtuk. A feladatok igen nagymértéku és rohamos növekedése szükségessé tette, hogy a kezdeti 3 fős létszám 8 főre gyarapodjon"
"1971-ben - az addigra már két muszakban muködo gép mellé - egy ODRA-1204 típusú gépet helyeztek üzembe. Az elhelyezésre szánt terület csaknem háromszorosára nőtt, a személyzet
pedig 15 főre"
"Már az ODRA-1013-mal kezdodött, de igazán az ODRA-1204 beállításával vált lehetővé, hogy a Számoló Központ nyelvészeti feldolgozásokba kapcsolódjon be. Papp Ferenc professzor vezetésével elkezdődtek fonéma-vizsgálatok, számítógépes szótári munkák, szóelválasztó program készítés."


"Dopiero w 1967 roku, jako jedna z pierwszych wyższych uczelni w Kraju, otrzymaliœmy do celów dydaktycznych komputer ( Odra 1013 produkcji polskiej )."
"W tym okresie ten komputer o małej - œredniej wielkoœci oprócz dydaktyki był wykorzystywany do wykonywania zadań obliczeniowych na potrzeby Uniwersytetu. Duży i gwałtowny wzrost zadań spowodował koniecznoœć powiększenia załogi Oœrodka z poczštkowych trzech osób do oœmiu."
"W roku 1971 obok pracujšcego już na dwie zmiany komputera została wprowadzona do eksploatacji Odra 1204.
Powierzchnia Oœrodka wzrosła trykrotnie a załoga została powiekszona do 15 osób."
"Dopiero uruchomienie Odry 1204 umożliwiło Oœrodkowi Obliczeniowemu pełne właczenie się do zapoczštkowanych jeszcze na Odrze 1013 badań językoznawczych. Pod kierownictwej prof. Ferenca Papp'a rozpoczęto badania fonemograficzne, komputerowe opracowania słowników, opracowanie programu podziału słów"    mgr inż. Stefan Rylski
Dyrektor Naczelny Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w latach 1963 - 1968,
jeden z pekursorów Elwro,organizator dolnoœlšskiej elektroniki i informatyki;
odegrał w ich rozwoju ogromnš, niepodważalnš rolę.


Niezwykle skromny człowiek, nie lubiacy wszelkiego rodzaju bufonady i tytułomanii,
do legendy przeszło Jego słynne powiedzenie:
DYREKTOREM MOŻE BYĆ KAŻDY - INŻYNIEREM NIE !!!Iván Havas - emerytowany starszy pracownik naukowyNa Budapeszteńskim Uniwersytecie Nauk Technicznych i Ekonomicznych (dawna Politechnika)
została wydana publikacja pt "Poczštki nauczania techniki obliczeniowej na Wydziale Inżynierii Budownictwa Politechniki Budapeszteńskiej".
Autor publikacji Iván Havas - emerytowany starszy pracownik naukowy opisał w niej też
"okres ODRY" który przedstawiamy w skrócie.
W grudniu 1969 roku otrzymaliœmy maszynę ODRA 1204 z wroclawskich zakładów ELWRO.
Na poczštku 1970 roku polscy specjaliœci uruchomili zestaw a na wiosnę rozpoczęła się
eksploatacja próbna. Maszyna została udostępniona słuchaczom już w roku akademickim 1970/1971.
W międzyczasie Iván Havas i Tamás Nagy zostali przeszkoleni we Wrocławiu w zakresie programowania i eksploatacji zestawu a szkolenie personelu technicznego odbyło się
w Budapeszcie z udziałem Jarosława Kutkowskiego.
Na poczštku roku 1971 na Politechnice zostały utworzone 4 Oœrodki Obliczeniowe wyposażone
w maszyny ODRA a na Wydziale Elektrycznym powstał Centralny Zespól Eksploatacji i Serwisu tych maszyn.
Personel Oœrodków stanowili dyplomowani specjaliœci w zakresie obsługi, eksploatacji oraz administracji m.c.
Celem skoordynowania pracy tych oœrodków, na polecenie Prorektora d/s Naukowych kierownicy
Oœrodków na Wydziale Elektrycznym oraz Wydziale Budownictwa opracowali dokumentację w zakresie użytkowania,eksploatacji oraz konserwacji m.c.
Celem lepszego wykorzystania maszyn Prorektor d/s Dydaktyki organizowal specjalistyczne kursy kończšce się egzaminem.
Został wydany 3 tomowy skrypt napisany przez pracowników Wydzialu Elektrycznego i Wydzialu Budownictwa.Havas Iván – Nagy Tamás: ODRA-1204 programowanie w języku ALGOL
Jakobi Gyula: ODRA-1204 programowanie w języku MOST 2
Kápolnai András – Kőrösi István: ODRA-1204 opis funkcjonalny oraz programowanie
w języku JAS


Wróć na stronę głównš